Apolipoprotein E

Alzheimer’s disease

Amyloid beta